Kritiske punkt langs bekkene Rødsbekken, Hoelsbekken og Haugsbekken er kartlagt. Alle tre bekkene er definert med aktsomhetssone flom. De tre bekkene renner gjennom jordbruksarealer med spredt bebyggelse og ravineterreng. Bekkeløpene er tydelige i terrenget og kantvegetasjon er i stor grad bevart. Hoelsbekken renner på begge sider av sentrumsområdet og har avrenning fra en større andel harde (ikke permeable) flater sammenlignet med de to andre bekkene. Det er kartlagt 46 kritiske punkt langs de tre bekkene, 40 punkter definert som tekniske inngrep og 6 punkter relatert til naturgitte forhold, særlig erosjon.

Kartleggingen er utført på et overordnet nivå. For å kunne anbefale konkrete tiltak for å redusere skader ved flom, må flomfare og stikkrennekapasitet utredes mer detaljert enn hva som er gjort i dette arbeidet. Videre bør erosjonspotensiale langs bekkene kartlegges.

Det anbefales å kartlegge bekkene ved bruk av hydraulisk modell for å få kunnskap om den reelle flom- og erosjonsfaren, samt kapasitet på kulvertkryssinger (stikkrenner under vei). Når den reelle flom- og erosjonsfaren er kjent, kan:

  • punkt der den detaljerte kartleggingen viser at det ikke er flom- og erosjonsfare tas ut av listen.
  • skadereduserende tiltak prosjekteres og bygges, for punkter med flom- og erosjonsfare. Resultater fra hydraulisk modell og risikovurdering (vedlegg 2) kan legges til grunn for hvor spesifikke tiltak utføres først.

Ut fra inntrykk fra uværet Hans anbefales det å prioritere punktene 21 og 45, Sollia. Dersom konsekvensene ved videre erosjon ved punktene 38 og 39 langs Svinndalsveien er store bør tiltak for å stanse pågående erosjonsprosess prioriteres.

Dersom vann får grave i vegskulder har grus en tendens til å havne i nærliggende bekkeløp. Oppsamling av grus i bekkeløp vil over tid føre til at det blir mindre plass til flomvann i bekkene. For å redusere sannsynlighet for erosjon i veiskulder og sedimentasjon av grusmasser i bekkene anbefales det å utrede og gjennomføre tiltak som vil redusere faren for erosjon i veiskulder.

For å redusere redusert kapasitet i bekkene grunnet gjengroing anbefales skånsom rensk av bekkeløp. Husk at rensk ikke skal påvirke kantvegetasjon negativt (vannressursloven § 11).

Lenke til rapport, utarbeidet av Asplan Viak AS: Rapporten finnes her.

Rapporten blir brukt som kunnskapsgrunnlag for vurdering av flomfare i rullering av arealdel.

Status i rullering av arealdelen finnes her.

Oversikt over andre planer: