Kontaktinformasjon

Henvendelser sendes til Solfrid Pedersen Eggehagen

Tlf. 916 73 476 (tirsdager og torsdager, kl 08.00- 15.30)

E- post: koordinerendeenhet@skiptvet.kommune.no

For deg som ønsker støttekontakt

Etter levert skriftlig søknad gjøres det en helhetlig vurdering av søkers behov for støttekontakt.  Det vil samtidig gjøres en vurdering av hvilken form for støttekontakt som er mest hensiktsmessig for søker. Kartleggingen består blant annet av samtaler med søker og evt andre involverte parter. Støttekontakt innvilges etter en individuell vurdering i samråd med søker. Omfanget og varigheten av støtten som skal gis, fastsettes av kommunen.

Det gis unntaksvis støttekontakttimer til barn under 10 år, da det forventes at denne alders-gruppen sjelden har et selvstendig kultur- og fritidsliv uavhengig av foresatte.

Forhold som ikke gir rett til støttekontakt er hjelpebehov som forventes dekket av nære familiemedlemmer som foreldre/foresatte eller andre med nære relasjoner til bruker, og norskopplæring til flyktninger/innvandrere.

Det er gratis å ha støttekontakt. Du må regne med å dekke dine egne utgifter til aktiviteter dere gjør sammen, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.
Du kan ha rett på ledsagerbevis, som gjør at støttekontakten din får gratis eller billigere inngang mange steder.

For deg som vil bli støttekontakt

Har du et ønske om å gjøre en innsats for andre? Kunne du tenke deg og bidra til at personer med et bistandsbehov får en meningsfull fritid, da ønsker vi å høre fra deg.

Skiptvet kommune trenger stadig flere støttekontakter. For mer informasjon, ta kontakt med koordinerende enhet.