A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne/Transportstøtte, ledsagerbevis og parkeringsbevis

Transportstøtte, ledsagerbevis og parkeringsbevis

 

TT-kort
Transporttjenesten er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflytnings- eller orienteringshemming har store vansker med å benytte vanlige kollektive transportmidler. 

Transporttjenesten ("Taxi-lapper") søknadsskjema - skjema til utskrift

Ledsagerbevis
Ledsagerbeviset gjelder for funksjonshemmede, og søkerens behov må bekreftes med uttalelse fra lege/omsorgsetat/sosial- og familieetat. Søkeren leverer søknadsskjema sammen  med 1 stk. passfoto.

Ledsagerbevis søknadsskjema - skjema til utskrift

Parkeringstillatelse

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet. 

Målgruppe: Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Forskrift om parkering for forflytningshemmede
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Vedlegg: Legeattest

Saksbehandling:
Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid:
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet:
Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede, søknadsskjema - skjema til utskrift 

For mer informasjon kontakt Servicekontoret i Skiptvet kommune tlf. 69 80 60 00.