Krav til søker

For å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede må du oppfylle følgende krav:

  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander. 
  • Du må kunne dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk.
  • Det er samme prosedyre med søknadsskjema og legeerklæring uavhengig av om du søker for første gang eller skal fornye kortet.

Slik søker du

Du søker elektronisk ved å fylle ut dette skjemaet: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad.

Som vedlegg trenger du:

  • legeerklæring
  • passfoto

Du kan også få søknaden i papirform ved å kontakte servicekontoret. 

Søknaden blir behandlet av et utvalg som består av lege, fysioterapeut og en saksbehandler i kommunen. 

Klage

Hvis du får avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Ta kontakt dersom du trenger hjelp til å skrive klagen.