Dokument og Forskrift på høring:

Her vil du finne aktuelle strategiske dokumenter og forskrifter i Skiptvet kommune som er på høring.

 
Dokument og Forskrift på høring
Angående: Høringsfrist
   
   

 

 

 

 

Planer på høring:

Oversikt av aktuelle planer finnes i planregisteret.
I kolonne "Status" vises plan i ulike stadier.

"planlegging igangsatt" betyr at varslet om oppstart er utført.
Sjekk om høringsfristen (3 eller 4 uker) er utgått, dersom du vil komme med innspill.

"planforslag" betyr at planen er under utarbeidelse eller er lagt ut på høring.
Sjekk om høringsfristen (6 uker) er utgått, dersom du vil komme med uttalelse.

"endelig vedtatt arealplan" betyr at planen er sluttbehandlet.
Sjekk om fristen for klageadgang (3 uker) er utgått, dersom du vil sende klage.

Se også nedenfor knapper til skjema og relaterte artikler.

Kunngjøringer:

Kommuneplan:
Etter sluttbehandling av samfunnsdel og arealdel i kommunestyre, kunngjøres vedtak.
Vedtak kan ikke påklages.
 
Reguleringsplan, detaljregulering, reguleringsendring:
Etter sluttbehandling av en reguleringsplan i kommunestyre, kunngjøres planvedtak som enkelt vedtak.
 
Enkelt vedtak kan påklages til fylkesmannen etter plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslova kap. VI. Klagen må fremmes skriftlig innen 3 uker fra kunngjøringsdato, og sendes Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet, eller postmottak@skiptvet.kommune.no . Se nedenfor lenke til skjema.
 
Oversikt over kunngjøringer om varsel, høring eller endelig vedtak: