Planområdet for detaljregulering for Storveien 13 er avsatt til sentrumsformål, feltkode SF1, i gjeldende sentrumsplanen med plannummer 2020 0001. Området er eiet av Borgenbygg Eiendom AS og skal legges til rette for 21 leiligheter i 2 bygninger med parkeringskjeller. Bygningen langs Storveien får i tillegg areal for forretning og kontor.

Vedtak og detaljregulering finnes her:

Møtebok kan sees i møteplan HER 

Lenker til planer og plandokumenter i planregisteret finnes HER 

For vedtatte planer gjelder:
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen etter plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslova kap. VI. Klagen må fremmes skriftlig innen 3 uker fra kunngjøringsdato, og sendes Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet,
eller post@skiptvet.kommune.no .