Samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030

Skiptvet kommune har vedtatt samfunnsdel 09.04.2019.

Kommuneplanens samfunnsdel

Arealdel

Kommuneplanens arealdel 2019 - 2031

med nummer 20160003 består av følgende dokumenter:

Skiptvet kommune har rullert arealdelen, vedtatt 03.09.2019.
Det ble vedtatt mindre endring i kommunestyremøte 31.10.2023, se HER.
(Det gjelder bestemmelse §404 om revidert veileder fra NVE.)

Planbeskrivelse, datert 24.06.2019

A1-b Plankart i målestokk 1:25 000, datert 24.06.2019
(se digitalt versjon på kartportal Indrekart )

B1 Planbestemmelser datert 31.10.2023, mindre endring
   vedlegg Tabell A "oversikt av arealformål med kode"
   vedlegg SB "LNF-områder for spredt boligbebyggelse"
   vedlegg Oversikt over reguleringsplaner (til orientering)

K1 og K2 er endret etter behandling av ny sentrumsplan
(basert på nytt kart fra NVE):

K1-c Juridisk bindende temakart for geoteknisk utredning 
K1-c Juridisk bindende temakart for flom utredning

K3 Juridisk bindende temakart for Kulturlandskap
K4 Juridisk bindende temakart for Kulturmiljø

Temakart knyttet til vedlegg SB (LNF-områder for spredt boligbygging):
T1 Naturtyper
T2 Vilt
T3 Støysoner
T4 Friluftsområder
T5 Jord- og skogbruk
T6 Temakart for tettstedsavgrensning

Gjeldende kommunedelplan for sentrum, "Sentrumsplan", finnes HER.
Deler av sentrumsplan gjelder foran arealdel.

Dokumenter knyttet til arealdel og sentrumsplan

For oppfølging i byggesak og utarbeidelse av reguleringsplan gjelder følgende til enhver tid gjeldende veiledere:

Planregisteret med dokumenter for arealdelen.

Søknader og småskala næringsvirksomheter i tilknytning til landbrukseiendommer skal vurderes etter den til enhver tid gjeldende veilederen "Garden som ressurs".

Planregisteret
I planregisteret er alle arealplaner samlet med nærmere informasjon om status og aktuelle dokumenter.
Det gjelder disposisjonsplan, bebyggelsesplan, reguleringsplan, detaljplan, områderegulering, kommunedelplan og kommuneplanens arealdel.
Se planregisteret (lenke til webhotel med ny kommunenr. 3116)

Arealplankart
Alle gjeldende arealplankart, både reguleringsplaner og arealdelen, er samlet i felles kartportalet for Indre Østfold.
Se kartprotalen

Informasjon om kommuneplan

Alle kommuner skal ha en kommuneplan 
En samlet kommuneplan består både av en samfunnsdel med handlingsdel* og en arealdel. Kommunen bestemmer gjennom vedtak av kommunal planstrategi om kommunen skal gjennomføre en full kommuneplanrevisjon av alle delene, eller om bare deler av kommuneplanen skal revideres, og hva revisjonen skal gå ut på. Bestemmelsen henger sammen med § 1–1 om lovens formål og § 3–3 om kommunens planoppgaver og planmyndighet. Planleggingen skal stimulere og samordne den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale, kulturelle og estetiske utviklingen i kommunen, og sikre befolkningen muligheter for påvirkning av kommunens utvikling.

Kommuneplanen gjelder ikke bare kommunens egen virksomhet, men skal fange opp de hensyn som er viktige for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Det er relativt vide rammer for hvordan kommuneplanen kan brukes.

*fotnote: Handlingsdel er utarbeidet i kombinasjon med økonomiplan med handlingsprogram