Kommuneplanens samfunnsdel:

Skiptvet kommune har en helt ny samfunnsdel, vedtatt 09.04.2019.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel med nummer 20160003 består av følgende dokumenter:

Skiptvet kommune har rullert arealdelen, vedtatt 03.09.2019.

Planbeskrivelse, datert 24.06.2019

A1-b Plankart i målestokk 1:25 000, datert 24.06.2019

K1 og K2 er endret etter behandling av ny sentrumsplan
(basert på nytt kart fra NVE):

K1-c Juridisk bindende temakart for geoteknisk utredning 
K1-c Juridisk bindende temakart for flom utredning
K1-b Juridisk bindende temakart for geoteknisk utredning (erstattet)
K2-b Juridisk bindende temakart for flom utredning (erstattet)

K3 Juridisk bindende temakart for Kulturlandskap
K4 Juridisk bindende temakart for Kulturmiljø
T6 Temakart for tettstedsavgrensning

B1 Planbestemmelser datert 28.06.2019, revidert
vedlegg Tabell A "oversikt av arealformål med kode"
vedlegg SB "LNF-områder for spredt boligbebyggelse"
vedlegg Oversikt av reguleringsplaner (til orientering)

Temakart knyttet til vedlegg SB (LNF-områder for spredt boligbygging):
T1 Naturtyper
T2 Vilt
T3 Støysoner
T4 Friluftsområder
T5 Jord- og skogbruk

Gjeldende kommunedelplan for sentrum, "Sentrumsplan", finnes HER.

Andre dokumenter knyttet til kommuneplanens arealdel:

Veiledere fra kommunen. (lenke til siden om reguleringsplaner)
Planregisteret med dokumenter for arealdelen.


Alle kommuner skal ha en kommuneplan 
En samlet kommuneplan består både av en samfunnsdel med handlingsdel* og en arealdel. Kommunen bestemmer gjennom vedtak av kommunal planstrategi om kommunen skal gjennomføre en full kommuneplanrevisjon av alle delene, eller om bare deler av kommuneplanen skal revideres, og hva revisjonen skal gå ut på. Bestemmelsen henger sammen med § 1–1 om lovens formål og § 3–3 om kommunens planoppgaver og planmyndighet. Planleggingen skal stimulere og samordne den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale, kulturelle og estetiske utviklingen i kommunen, og sikre befolkningen muligheter for påvirkning av kommunens utvikling.

Kommuneplanen gjelder ikke bare kommunens egen virksomhet, men skal fange opp de hensyn som er viktige for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Det er relativt vide rammer for hvordan kommuneplanen kan brukes.

*fotnote: Handlingsdel er utarbeidet i kombinasjon med økonomiplan med handlingsprogram

Planregisteret
I planregisteret er alle arealplaner samlet med nærmere informasjon om status og aktuelle dokumenter.
Det gjelder disposisjonsplan, bebyggelsesplan, reguleringsplan, detaljplan, områderegulering, kommunedelplan og kommuneplanens arealdel.
Se planregisteret (lenke til webhotel)

Arealplankart
Alle gjeldende arealplankart, både reguleringsplaner og arealdelen, er samlet i felles kartportalet for Indre Østfold.
Se kartprotalen (www.indrekart.no)

Oversikt over artikler om kommuneplanen: