Sentrumsplan er en kommunedelplan for arealbruk etter plan- og bygningslovens § 11-5 første ledd. Denne planen er en mer detaljert versjon av kommunens arealdel innenfor plangrense for tettstedsbebyggelse.

Hensikten med arealplan er å tilrettelegge for følgende: 
-Helhetlig by- og tettstedsutvikling, innfallsvinkelen nr. 5 fra FNs bærekraftsmål.
-Oppgradering av plankart og bestemmelsene etter gjeldende plan- og bygningsloven (pbl)
-Kvalitetssikring av bestemmelser
-Revidert forslag til tettstedsgrense etter arealbehov for videre utvikling av Meieribyen
-Forslag til å oppheve reguleringsplaner etter gammel pbl.
-Forslag for øvrige reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde.

Ifølge overordnet fylkesplanen for Østfold fra 2018 skal det utredes langsiktige grense for senterstruktur for Meieribyen som tettstedet i Skiptvet.
Planforslaget ble revidert etter 1. gangs høring. Reviderte arealplankart, planbestemmelser og oversikt over arealformål ble revidert etter vedtaket.
Revidert planforslag for sentrumsplan har lagt til grunn uttalelser fra høringsinstanser og innspill fra interessenter ble vurdert og kommentert i saksframlegg. 

Vedtak 22/031 i kommunestyremøte 05.04.2022:
Revidert høringsutkast for kommunedelplan for Sentrum, "Sentrumsplanen", plannummer 2020
0001 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 07.03.2022 vedtas utlagt for 2. gangs høring og
offentlig gjennomsyn, jf. pbl § 5-2 og § 11-14.

Dokumenter (lenker):
Saksframlegg og vedtak
Planbeskrivelse
Bestemmelser
Oversikt av arealformål med kode
Arealplankart 1:12000 på A3-format*
Juridisk bindende temakart for geoteknisk utredning
Juridisk bindende temakart for flomfare utredning
Juridisk bindende temakart for kulturlandskap og -miljø
Temakart for støysonerTemakart for tettstedsavgrensning

Andre vedlegg er tatt med uendret (se saksframlegget)

Vedtak og forslag finnes her:
Møtebok kan sees via "innsyn" på hjemmesider og "møteplan" for kommunestyret: HER.

Lenke til plandokumenter i planregisteret: HER:

Offentlig Gjennomsyn:
Utskrift av planforslag kan bestilles hos Servicekontor i kommunehuset, Storveien 28, Skiptvet.
Ta gjerne kontakt med kommunen for eventuelt annen løsning.

Innspill:
Innspill kan fremmes skriftlig innen fristen torsdag 09.06.2022, og sendes 
Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet,
eller postmottak@skiptvet.kommune.no 

Oversikt av andre dokumenter:
Uendrete vedlegg:
-Lekeplassnormen
-Konsekvensutredning, vurdering av arealinnspill 
-Sammenlikning av to store boligfelt – Koffeldåsen og Larsåsen
Bakgrunnsdokumenter 16.02.2021:
-Vurdering av Fylkesplanen
-Behovsanalyse for boligtyper
-Klima, energi og miljø
-Kulturminne
-Trafikk
Holstadåsen 08.06.2021:
-Planforslag for sentrumsplan – kvalitetssikring av atkomstanalyse for Holstadåsen øst
-Atkomstanalyseplan Holstadåsen
-Notat: Kvalitetssikring av atkomstanalyse 31.05.2021


*fotnote: Plankart i målestokk 1:5000, A1-format finnes bare i planregisteret.

Kunngjøringer av andre planer:
-