Hensikt med regulering:
Hensikten med planarbeidet er tilrettelegging av boligfelt langs Lundsveien med varierte boligtyper. Planlagte reguleringsformål er boligbebyggelse og andre formål.
Planforslaget følger overordnet reguleringen i sentrumsplan med arealformålet framtidig boligbebyggelse med feltkode B08.

*fotnote: Ifølge behandlet saksframlegg er etter grensepåvisning 15.03.2024 utført en kvalitetssikring. Noen dokumenter er revidert med dato 09.04.2024.

Vedtak og detaljregulering finnes her:

Møtebok kan sees i møteplan HER

Lenker til planer og plandokumenter i planregisteret finnes HER

Merknader:
En kan også vende seg til Servicekontoret, Storveien 28, Skiptvet for å se på planforslaget. Nærmere opplysninger om å sende innspill med bruk av skjema finnes på hjemmesider av kommunen. Merknader til planforslaget kan rettes til Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet eller via e-post post@skiptvet.kommune.no innen fristen. 

Plankartet kan også sees på felles kartportal for region Indre Østfold: HER