Vedtak 20/024:

Forslag til planstrategi for Skiptvet 2020 – 2023, datert 26.02.2020, legges ut på høring jf. pbl §§ 3-1 og 10-1.

Følgende planer skal utredes i perioden 2020 - 2023: 

  • Rullering av Sentrumsplanen (se eget framlegg for behandling planprogram). 
  • Rullering av arealdelen. 
  • Ny Omsorgsplan. 
  • Ny Klima- og energiplan for Skiptvet. 
  • Rullering av Helhetlig risiko- og sårbarhetsplan. 
  • Rullering av Trafikksikkerhetsplan. 

Hensikten med planstrategi:
Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Vedtak og forslag finnes her:

Møtebok kan sees i møteplan: HER.

Forslag for planstrategi for Skiptvet 2020-2023 (2 Mb)

For oversikt av planer i Skiptvet bruk denne lenken til planregisteret: HER.

Høring:
Innspill kan fremmes skriftlig innen mandag 25.05.2020, og sendes 
Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet,
eller post@skiptvet.kommune.no .

Se for mer informasjon på side om planer, planstrategi og videre til svarskjema: HER.

Offentlig gjennomsyn:

Perm med utskrift av vedtak og forslag for planprogram legges vanligvis til gjennomsyn ved Servicekontor i kommunehuset, Storveien 28, Skiptvet.
På grunn av corona-situasjonen med begrenset adgang til kommunehuset er gjennomsyn av dokumenter for tiden ikke mulig. Ta gjerne kontakt med kommunen for eventuelt annen løsning.

Andre opplysninger med lenk til kartportalen: HER.

Oversikt av andre artikler: