Hensikten med reguleringen er å legge til rette for videreføring av regulerte og fradelte tomter og andre arealformål som bl.a. vei, renovasjon og nettstasjon. Avkjørselen skal beholdes som den er i dag til bebyggelse for Fossemkollektivet.

Vesentlig endring gjelder utvidelse av eksisterende anlegg med ny bygning for bokollektiv av Fossumkollektivet. Tilbud blir utvidet fra 5 til 6 plasser for barn og unge som har behov for botilbud med behandling utenfor eget hjem. Etter utbyggingen skal begge bygninger gi tilbud 3 plasser hver.

Vedtak og detaljregulering finnes her:

Møtebok kan sees i møteplan: HER.

Lenk til plandokumenter i planregisteret:

http://www.skiptvet.kommune.no/planer 

tips: søk på planID (plannummer for plan).

For vedtatte planer gjelder:

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren etter plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslova kap. VI. Klagen må fremmes skriftlig innen 3 uker fra kunngjøringsdato, og sendes Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet,
eller postmottak@skiptvet.kommune.no 

Nærmere opplysninger om klageadgangen og frist for klage jf. pbl § 12-12 og § 1-9 finnes på hjemmesider av kommunen, «Enkelt vedtak – klage».

Plankart kan sees på felles kartportalen for region Indre Østfold:

www.indrekart.no