FNs bærekraftsmål

Kommunen skal fremme bærekraftig utvikling i alle planer og tiltak, jf. plan- og bygningslovens § 1-1 om "lovens formål".

Bærekraftsmålene er en premiss til utarbeidelse av ny planstrategi.
FNs rapporten "the future is now" (Fremtiden er nå) viser seks tematiske innfallsvinkler med et utvalg av bærekraftsmålene.

  1. Livskvalitet, velferd og like muligheter
  2. Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
  3. Bærekraftig arealforvaltning, matproduksjon + ernæring
  4. Energiomlegging og tilgang til fornybar energi
  5. Helhetlig by- og stedsutvikling
  6. Miljø, økosystem og biologisk mangfold

Fylkeskommunen har utarbeidet kunnskapsgrunnlag "Vi i Viken".

Les notat om sammenheng mellom FNs bærekraftsmålende og kommunal planlegging, HER.