Gjeldende planstrategi

Planstrategi - Skiptvet kommune. Vedtatt 17.09.2020 

Nærmere dokumentasjon om kommunal planstrategi finnes i veileder fra Statsforvalteren i Innlandet (rapport nr6 | 2023).
se "Kommunale planstrategier 2023-2027".

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging skal ligge til grunn for planstrategier og planer.
se regjeringens side om "Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027 - regjeringen.no".

FNs bærekraftsmål

Kommunen skal fremme bærekraftig utvikling i alle planer og tiltak, jf. plan- og bygningslovens § 1-1 om "lovens formål".

Bærekraftsmålene er en premiss til utarbeidelse av ny planstrategi.
FNs rapporten "the future is now" (Fremtiden er nå) viser seks tematiske innfallsvinkler med et utvalg av bærekraftsmålene.

  1. Livskvalitet, velferd og like muligheter
  2. Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
  3. Bærekraftig arealforvaltning, matproduksjon + ernæring
  4. Energiomlegging og tilgang til fornybar energi
  5. Helhetlig by- og stedsutvikling
  6. Miljø, økosystem og biologisk mangfold

Les notat om sammenheng mellom FNs bærekraftsmålende og kommunal planlegging, HER.

Bærekraftsmål og regionale planer:

Fylkeskommunen har utarbeidet en oppdatert kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av nye regionale planer i Østfold.
"Plangrunnlag for regionale planer, mai 2023" (se avsnitt om regionale planer).

(Forrige grunnlag var "Vi i Viken".)