Kommuneplanens samfunnsdel er ikke et tiltaksdokument, men et dokument på overordnet strategisk nivå.

Et godt overordnet styringsdokument er viktig, siden den er utgangspunktet for å videreutvikle det kommunale plan- og styringssystemet.

Samtlige av kommende handlingsplaner skal være svare ut for satsingsområder, mål og strategier vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030

Vedtak finnes HER.

Endelig revidert samfunnsdel ifølge vedtak finnes HER.

Det ble avholdt møter med ulike grupper i lokalsamfunnet i høringsperioden.

Opbygging av samfunnsdelen:
Visjon for samfunnsdelen: "Gode levekår  - Bo sentral og landlig"

Samfunnsdelen har følgende satsingsområder.
Bokommune:
"Skiptvet skal være attrativ for bosetning og næringsliv."
"Målet er at innbyggertall i kommunen skal øke minst 1 prosent per år."
Målet er knyttet mot visjonen, de fire verdiene og utgangspunkt for bærekraftig økonomi, at befolkningsvekst må være minst 1 prosent for å oppnå utviklinger.

Meieribyen:
"Meieribyen er det sentrale tettstedet for Skiptvet."
Målet er knyttet verdiene om trygghet, omsorgsfull og nyskapende.

Omlandet:
"Levende bosetning i kulturrikt omland."
Skiptvet kommune vil fremdeles satse på beholde levende bosetning på omlandet og spesielt på gårdstun. Landbruket er aktivt.

Kulturlivet:
"Tett samarbeid med lag og foreninger og med frivilligheten for å videreutvikle kulturlivet."
Målet er knyttet mot verdien om å være inkluderende og involvere innbyggere, frivilligheten og næringslivet.

Infrastruktur:
"Bygge infrastruktur som støtter økonomisk utvikling og livskvalitet."
Målet handler ikke bare om vei, vann og avløp, men også om overvannshåndtering (klimatilpasning) og nytt mål for fibernettverk. Dette er knyttet mot verdien nyskapende.

Næringsutvikling:
"Utvikle det etablerte næringslivet og stimulere gründere."
Målet er knyttet mot nyskapende og satser på det etablerte og styrke disse mot framtid. Større næringsutvikling er avsatt i ny fylkesplan ved større byer i (Indre) Østfold.

Oversikt av artikler om kommuneplanen: