Samfunnsdel:
Kommuneplanens samfunnsdel er ikke et tiltaksdokument, men et dokument på overordnet strategisk nivå.
Et godt overordnet styringsdokument er viktig, siden den er utgangspunktet for å videreutvikle det kommunale plan- og styringssystemet.
Samtlige av kommende handlingsplaner skal være svare ut for satsingsområder, mål og strategier vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030.

Forslag til vedtak:
Høringsutkast av kommuneplanens samfunnsdel for Skiptvet kommune datert 28.09.2018 sendes på høring og legges ut til offentlig gjennomsyn jf. plan- og bygningslov § 11-14.
Høringsfrist settes til fredag 25.01.2019.

Vedtak i formannskapet og vedlegg finnes her.

Det blir avholdt møter med ulike grupper i lokalsamfunnet. 

Høringsutkast til samfunnsdel

Plansystem:
Samfunnsdelen viser langsiktige strategier / tiltak om hvordan kommunen skal ha orden på sine andre (tema)planer . Plansystem , her, viser sammenheng av disse planer som pri oriteres i planstrategi som framlegg etter nytt kommunestyrevalg.

plansystem