Kommuneplanens arealdel er den andre delen av kommuneplanen som avsetter arealformål med bestemmelser og retningslinjer for nåværende og framtidig bruk.

Arealdelen er utarbeidet etter ny samfunnsdel. Vedtatt samfunnsdel finnes HER.

NY: Høringsutkast til arealdelen kan orienteres digitalt i ny kartportal:

HER
( i menu -> velg kommune = skiptvet )
Hjelp til bruk av kartportal

Hensikten med arealplan er å tilrettelegge for følgende:

• Oppgradering plankart og bestemmelsene etter gjeldende plan- og bygningsloven (pbl) 2008
• Kvalitetssikring av bestemmelsene etter gjeldende særlov og andre retningslinjer.
• Bygg- og anleggsformål i kommunedelplan for sentrum, 20140001, vedtatt i 2015 med vedtatte mindre endringer i 2018, skal fremdeles gjelde.
• Temakart knyttet mot retningslinjer er oppdatert.
• Temakart med krav for geoteknisk og flom utredninger er innarbeidet i arealdel som juridisk bindende temakart for å sikre utredning på høyere detaljnivå.
• Gjeldende reguleringsplaner i planregisteret skal fremdeles gjelde fram for arealdel.

Planforslag for arealdel er utarbeidet etter en lett rullering med følgende utgangspunkter:

Arealdel er oppdatert med følgende endringer etter vurdering av uttalelsene og innspill:
1. Byggegrense langs fylkesveier utenfor sentrum er sikret i bestemmelser.
2. Vedtatte traséer for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 115
3. Klimatilpasnings krav er tatt med. Se overvannsveileder for Morsa og Glomma sør
4. Temakart for kulturmiljøer osv. er oppgradert til hensynssoner i arealdel. Endringen sikrer meklingskartet fra 25.03.2010.
5. Kjente kulturminner er tatt med som buffersone og rune-R i arealdel.
6. Sone langs Glomma fra rapporten "Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold" er oppgradert fra temakart til hensynssone for landskap i arealdel.
7. Medvirkning av barn og unges interesser er sikret i arealdel.
8. Arealer for 2 batterier er sikret som hensynssoner i arealdel.
9. Faresone for storulykke er bare tatt med som bestemmelser.
10. Vedtatte planer i perioden 2008 – 2019 er tatt med som hensynssone i arealdel. Eksempel: detaljregulering for Mørk Bergsjø.

Følgende endringsforslag skal behandles i full rullering senere:

11. Utforming av arealformål i LNF og tilhørende bestemmelser for å sikre spredt boligbebyggelse for områder som er aktuelt men ikke mulig i nåværende arealdel fra 2008.
12. Oppdatering av bestemmelser for sentrumsplanen.
13. Vurdering oppheving av gamle reguleringsplaner.
14. Forslag til senterstruktur med langsiktige tettstedsgrense for Meieribyen (se temakart T6 og notat til orientering).
15. Alternativvurdering av utbygging innenfor sentrum.
16. Klima innarbeides i sentrumsplanen.

Vedtak og planforslag, samt framdrift og plandialog finnes i planregisteret, HER:

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet eller postmottak@skiptvet.kommune.no

Andre artikler om kommuneplanen: