Planlegginger styres av reglene i Plan- og bygningsloven.
Reguleringsplaner behandles av det faste utvalg for plansaker (Formannskapet) og vedtas av Kommunestyret med endelig virkning dersom det ikke foreligger innsigelse til planen (fra fylkeskommune, nabokommune eller berørt statlig fagmyndighet).
Endelig vedtatt reguleringsplan er bindende for all arealbruk, fradeling, samt bygge- og anleggsvirksomhet innenfor planområdet. Det er kommunen som er planmyndighet.

Etter forskriften kreves det planoppstartsmøte.

For utarbeidelse av planforslag viser kommunen normer og veiledere:

Se Arealdelen for Skiptvet kommune og Sentrumsplanen.

Det vises også  til "Planregister" for relevante planer.

Kartbaser for utarbeiding planforslag:

Skiptvet kommune har bekreftet kartbaser for å bruke i utarbeiding av planer og behandling av byggesaker. Formålet med "det offentlige kartgrunnlaget" er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Nærmere informasjon finnes på hjemmeside av kartverket:
http://www.kartverket.no/geodataarbeid/Temadata/Det-offentlige-kartgrunnlaget/

Kartbaser som er relevant i Skiptvet kommune finnes på hjemmesider av Kartverket / Geonorge:

https://register.geonorge.no/det-offentlige-kartgrunnlaget-kommunalt?municipality=3116