Planlegginger styres av reglene i Plan- og bygningsloven.
Reguleringsplaner behandles av det faste utvalg for plansaker (Formannskapet) og vedtas av Kommunestyret med endelig virkning dersom det ikke foreligger innsigelse til planen (fra fylkeskommune, nabokommune eller berørt statlig fagmyndighet).
Endelig vedtatt reguleringsplan er bindende for all arealbruk, fradeling, samt bygge- og anleggsvirksomhet innenfor planområdet. Det er kommunen som er planmyndighet.

Etter forskriften kreves det planoppstartsmøte.

For utarbeidelse av planforslag viser kommunen til en hver tid gjeldende normer og veiledere:

Veinorm, for utforming av veier.

VAnorm, for utforming av vann og avløp.

Lekeplassnorm, for utforming av lekeplass i boligfelt, endret 05.04.2023 med lyssetting.

Overvannsveileder for Morsa og Glomma sør, for utforming av overvannsystem med hensyn til klima.

Se Arealdelen for Skiptvet kommune og Sentrumsplanen også.

Det vises til eget artikel om "Planregisteret for Skiptvet kommune" under www.skiptvet.kommune.no/planer 

Kartbaser for utarbeiding planforslag:

Skiptvet kommune har bekreftet kartbaser for å bruke i utarbeiding av planer og behandling av byggesaker. Formålet med det offentlige kartgrunnlaget er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Nærmere informasjon finnes på hjemmeside av kartverket:
http://www.kartverket.no/geodataarbeid/Temadata/Det-offentlige-kartgrunnlaget/

Kartbaser som er relevant i Skiptvet kommune finnes på hjemmesider av Kartverket / Geonorge:

https://register.geonorge.no/det-offentlige-kartgrunnlaget-kommunalt?municipality=3015 

Oversikt over artikler om planer: