Anledning for endring av sentrumsplanen er prosjektering for utviding av skolebebyggelse. Kommunen konstaterer at planen trenger endring for å sikre avsatt areal til skole og turdrag på rett måte  samsvar med dagens bruk.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 11.17 kan kommunen endre planen som mindre endring dersom det forelegges endring med vurderinger til direkte berørte myndigheter og naboer.
Formannskapet har behandlet saken etter delegasjon.

se møteprotollen.