Hensikten med lett rullering av arealdelen er å legge til rette for oppdaterte planbestemmelser og rettningslinjer etter gjeldende plan- og bygningslov. Den ny samfunnsdelen for Skiptvet vedtatt i 2019 ligger til grunn for revidert arealdelen.

Ny arealdelen erstatter delvis gjeldende Sentrumsplanen med nummer 20140001, med siste revideringsdato 05.04.2018. Endringen er planavgrensningen for Sentrumsplanen langs samlete bygg og anleggsformål.

Arealdelen erstatter tidligere versjonen med nummer 20080001, vedtatt i 2010.

Arealdelen består av flere dokumenter:

  • Planbestemmelsene, med vedlagte tabeller og "LNF-områder for spredt boligbebyggelse"
  • Arealplankart, med separate juridisk bindende temakart for flom, geoteknikk, kulturlandskap og kulturmiljø.
  • Temakart som illustrasjoner for naturtyper, vilt, støysoner, friluftsområder og jordbruk.

Arealdelen viser til flere veiledere som brukes i detaljering av planer og tiltak.
Se for nærmere info på hjemmesiden: reguleringsplaner.

Vedtaket gir ikke adgang til klage.

Kommuneplanen med samfunnsdelen og arealdelen finnes på ege hjemmeside: HER.

Møtebok kan sees i møteplan: HER.

Lenk til plandokumenter i planregisteret: HER.

Andre opplysninger med lenk til kartportalen: HER.