Kommuneplanens samfunnsdel er ikke et tiltaksdokument, men et dokument på overordnet strategisk nivå.

Et godt overordnet styringsdokument er viktig, siden den er utgangspunktet for å videreutvikle det kommunale plan- og styringssystemet.
Samtlige av kommende handlingsplaner skal være svare ut for satsingsområder, mål og strategier vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030.

Vedtak og forslag til samfunnsdel finnes her. (link til sak i møtekalender)

Det blir avholdt møter med ulike grupper i lokalsamfunnet.

I Planregisteret finnes ikke utsendte vedlegg: Link til planregisteret.

Oppbygging av forslag til samfunnsdelen:

Visjon for samfunnsdelen:

"Gode levekår  - Bo sentral og landlig"

Forslag til samfunnsdel har følgende satsingsområder.

Bokommune:
Skiptvet skal være det beste valget for bosetning, service og handel
Målet er at innbyggertall i kommunen skal øke minst 1 prosent per år.
Målet er knyttet mot visjonen, de fire verdiene og utgangspunkt for bærekraftig økonomi, at
befolkningsvekst må være minst 1 prosent for å oppnå utviklinger.

Meieribyen:
er det sentrale tettstedet for Skiptvet for å bo og handle
Målet er knyttet verdiene om trygghet, omsorgsfull og nyskapende.

Omlandet:
Levende bosetning i kulturrikt omland
Skiptvet kommune vil fremdeles satse på beholde levende bosetning på omlandet og spesielt på
gårdstun. Landbruket er aktivt.

Kulturlivet:
Skiptvet kommune arbeider tett sammen med lag og foreninger og med frivilligheten for å videreutvikle kulturlivet
Målet er knyttet mot verdien om å være inkluderende og involvere innbyggere, frivilligheten og næringslivet.

Infrastruktur:
Bygge bærekraftig infrastruktur som støtter økonomisk utvikling og livskvalitet
Målet handler ikke bare om vei, vann og avløp, men også om overvannshåndtering (klimatilpasning)
og nytt mål for fibernettverk. Dette er knyttet mot verdien nyskapende.

Næringsutvikling:
Utvikle det etablerte næringslivet og stimulere gründere i primærnæring
Målet er knyttet mot nyskapende og satser på det etablerte og styrke disse mot framtid. Større
næringsutvikling er avsatt i ny fylkesplan ved større byer i (Indre) Østfold.

les mer i forslaget for samfunnsdel som viser:

for hvert område "Slik vil vi ha det",
og for tilknyttete startegier "Slik gjør vi det".