KS – vedtak 2024/035:

Høringsutkast for kommuneplanens arealdel, plannummer 20220001, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 30.04.2024 vedtas lagt ut til høring og utlegging til offentlig gjennomsyn, jf. pbl § 5-2 og § 11-14.

Hovedmål med rullering er forvaltning av spredt boligbebyggelse og andre arealformål utenfor tettstedsavgrensning for Meieribyen.
Plandokumentene finnes i planregisteret med PlanID 20220001.

Høringsfrist er 12.09.2024.

Nærmere opplysninger finnes på kommunens hjemmesider www.skiptvet.kommune.no/planer og i nylig nytt etablert planregisteret, planregister.

Nærmere informasjon om folkemøte kommer etter sommer.