Nærmere informasjon finnes her:

Planskisse.Link til planinformasjon i planregisteret.  (ny sti)

Etter åpent møte skal kommunen vurdere innspill for utarbeiding av planforslag som er planlagt å behandle i Hovudutvalg for PLT i mai 2017.
Forslag skal være å legge ut planforslag til 1. gangs høring og offentlig ettersyn i minst 6 uker.
I høringsperioden kan det sendes innspill også.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til
Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet
eller postmottak@skiptvet.kommune.no