Hensikten med planarbeidet er rullering av nåværende arealdel, vedtatt i 2019. Hovedtema er oppfølging av strategier og premisser i kommuneplanens samfunnsdel for Skiptvet fra 2019 og nylig vedtatt kommunedelplan for sentrum.

Kommunestyrets vedtak 23/006:

Revidert planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel med nytt plannummer 20220001 vedtas jf. pbl § 11-13.

Medvirkning:

Det blir planlagt flere verksteder med eget program for:
-landbruksnæring (se åpent møte 23.02.2023 i Vonheim med bondelaget)
-næringsliv
-lag og foreninger

Kommunen ønsker innspill om:
-spredt boligbygging utenfor Meieribyen.
-fritidsbebyggelse
-næringsbebyggelse utenfor sentrumsplanen.
-friluftslivsområde

Innspill kan fremmes skriftlig innen 31. mai 2023, og sendes Skiptvet kommune,

Postboks 115, 1806 Skiptvet, eller postmottak@skiptvet.kommune.no 

Vedtak og forslag finnes her:

Møtebok kan sees i møteplan: HER 

Lenk til plandokumenter på hjemmesider: HER 

Lenk til plandokumenter i planregisteret: HER