Det planlegges bygget inntil ca. 800 m², fordelt på mindre, enkeltstående bygg på én etasje. Disse vil være celler for munker á ca. 25-30 m², samt fellesbygg tilknyttet klosteret – som forsamlingssal, bibliotek, driftsbygg, m.m.
Reguleringen vil ikke ha noen konsekvenser for driften av landbrukseiendommen, driften vil fortsette som før. Reguleringen anses å ha minimale/ingen konsekvenser for dyreliv/natur i området. Reguleringen vil ikke hindre dagens bruk av området som friområde/naturressurs. Reguleringen vil ikke føre til noen vesentlig økt trafikk i området. Naturlandskapet vil bli beholdt tilnærmet uberørt, og alle trær tilstrebes beholdt. Ny bebyggelse fundamenteres hovedsakelig på fjell i dagen, og sprengning unngås så langt det er mulig. Reguleringsforslaget anses ikke å utløse krav om KU.

Nærmere informasjon finnes i planregisteret. Her... (ny sti)

Kommentarer/merknader til det forestående planarbeidet rettes Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS, epost: office@jsa.no.

Frist for å komme med merknader er 10.03.2017.

På vegne av Stiftelsen Skogskloster, Oslo, 27.01.2017