Formålet med planen er primært å legge til rette en helhetlig sentrumsutvikling rundt torget i Meieribyen. Det legges til rette for en kombinasjon av offentlig og privat tjenesteyting, omsorgsboliger og boliger i leilighetsbebyggelse. Området er i kommunedelplan for Skiptvet sentrum 2015 – 2026 avsatt til sentrumsformål, med kode SF1 for søndre delen og SF2 for nordre delen.
Det orienteres om planforslag i åpent folkemøte onsdag 15.05.2019 kl. 19.00 i kommunehuset.
Link til illustrasjonsplan finnes HER. (link til dokumentet i planregisteret)
 •  Legge til rette for helhetlig sentrumsutvikling i Meieribyen, basert på plan- og bygningsloven (pbl.)
  •  Bærekraft og fremtidsrettet bolig- og tettstedsutvikling.
  •  Etablering av fellesfunksjoner for kommunens innbyggere, som bibliotek, kulturtilbud, servicetorg mm.
  •  Samling av nærhandel og lokale tilbud, tett på bussforbindelser og boliger.
  •  Sentrum som kan vokse gradvis ved at planen gir fleksibilitet i bruk og generalitet i bygningsvolumene.
 •  Økt bruk av Torget i Meieribyen som kommunens naturlige samlingsplass
  •  Innganger fra torget og muligheter for utvidelse av program til torgflaten.
  •  Økt tilbud av boliger og omsorgsboliger midt i kommunen.
 •  Forbedret trafikksituasjon langs fylkesvei 115 (Storveien).
  •  Legge til rette for bruk av miljøvennlige transportløsninger og mindre bilavhengighet i hverdagen.
  •  Økt trafikksikkerhet og bedre tilrettelegging for myke trafikanter
Vedtak og planforslaget er sendt til naboer og høringsinstanser.
Planforslag med vedlegg og framdrift finnes i plandialog, HER.