Vedtak og andre vedlagte dokumenter finnes på hjemmesider av kommunen med følgende link:

Hele planprosess finnes i planregisteret med følgende link:

Nærmere opplysninger om klageadgangen og frist for klage jf. PBL § 12-12 og § 1-9 finnes på Selvbetjening og videre til Klage.