Behandling og planprogram er sendt til de som gav uttalelse knyttet til planprogram.

Vedtak sak 19/048:
FS - behandling: Ordfører orienterte om at det blir en settekommune som behandler denne saken. Rådmannen orienterte om bakgrunn for saken, hvem har søkt, planlagte driftsforhold mm. Enstemmig som innstillingen.

FS - vedtak: Revidert planprogram datert 20.02.2019 for detaljregulering for Vamma miljøpark, 20180002, fastsettes, jf. pbl § 4-1 og § 12-9.

Mottatt innspill i høring for planoppstart for utarbeidelse av detaljregulering for Vamma miljøpark ble behandlet og relevante merknader ble innarbeidet i revidert planprogram.
Planprogram er en planprosessbeskrivelse som viser arbeidsmåte for utarbeidelse av planforslag. I planprogram kommer fram viktige temaer for konsekvensutredning samt framdriftsplan med fokus på bl.a. medvirkning.

Andre merknader skal vurderes av forslagsstiller og dokumenteres i planforslag.

Sak 19/034, aktuelle orienteringer i kommunestyremøtet 09.04.2019:
Rådmannen melder seg inhabil i behandling av saken om Miljøpark i Vamma. Sarpsborg kommune bes om å være settekommune.
Planforslag skal behandles av settekommune.

Behandlingen og planprogrammet finnes i planregisteret: HER.

Oversikt av andre reguleringsplaner: