I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligbebyggelse.
Gjeldende kommunedelplan for sentrum, «Sentrumsplanen» plan ID 2020 0001, regulerer området til boligformål med varierte frittliggende og konsentrerte boligtyper. Det er krav om at eksisterende avkjøring fra Lundsveien skal brukes.

Hensikten med planarbeidet er å regulere en del av eiendommen Gnr/Bnr 54/2 til boligformål, konsentrert boligbebyggelse og småhusbebyggelse med tilhørende veiareal, fortau, grønnstruktur, parkeringsareal, renovasjonsareal og uteareal.

Det foreslås etablert rekkehus, tomannsboliger og eneboliger med tilhørende uteareal, arealer for lek, grøntareal, renovasjonsareal, parkeringsareal, vei og fortau. Adkomst er fra Lundsveien. Planområdet er 32 daa.

Viktige temaer i planarbeidet er hovedgrep og utnyttelse av området, stedsanalyse, utforming av byggene, lek/uteoppholdsarealer, atkomst og p-plasser, med interne stier og tilknytting til omkringliggende turstier.

Frist for innspill
Innspill til reguleringsarbeidet kan rettes til:
Østre Linje arkitektur og landskap AS v/ Andrea Lumb
Stasjonsmester Frosts gate 14, 1830 Askim
Eventuelt e-post: andrea@ostrelinje.no.

Kopi av merknad sendes til Skiptvet kommune, Storveien 24, 1816 Skiptvet eller via e-post post@skiptvet.kommune.no

Frist for merknader og innspill er satt til 18.01.2023.

Tilhørende dokumenter er tilgjengelig i planregisteret: HER